Bán Nhiều Nhất
img
Đồng hồ Volt AC 600V
305.800 VNĐ
img
Portable power analyzer
36.723.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.3 5VA 21x10 3P4W 3CT
654.500 VNĐ
img
AC current transducer KSA
1.530.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.0.5 15VA
1.548.800 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø100
1.084.600 VNĐ
img
AC current transducer 4A2S
3.060.200 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø15
171.600 VNĐ
img
AC voltage transducer 4A1S
2.539.900 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 3 pha AC
1.172.600 VNĐ
img
Đồng hồ Volt AC 600V
581.900 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe AC
581.900 VNĐ
img
Đồng hồ kỹ thuật số đa năng KDX-200
3.366.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA Ø60
398.200 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 50/5A CL.5P5 1.5VA Ø14 3P3W 2CT
713.900 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe AC
305.800 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.0.5 15VA
1.548.800 VNĐ
img
AC voltage transducer 1A2S
1.131.900 VNĐ
img
DC isolated transducer KSD 2 output
2.295.700 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe AC
887.700 VNĐ
img
Điện trở SHUNT 600A/50mV
792.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 2.5VA Ø40
387.200 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe AC
367.400 VNĐ
img
Điện trở SHUNT 50A/50mV
171.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 15VA Ø61
2.410.100 VNĐ
img
AC current transducer 1A1S
887.700 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 5VA Ø15
171.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
567.600 VNĐ
img
Đồng hồ Volt AC 600V
367.400 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 1.5VA 32x20 3P4W 3CT
713.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 350/5A CL.1 15VA Ø32
1.548.800 VNĐ
img
Biến dòng ZCT Ø160 (dùng cho cáp)
1.204.500 VNĐ
img
Power factor transducer 2S
2.539.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 750/5A CL.1 15VA 61x41
2.135.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø40
229.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.3 5VA Ø32
1.548.800 VNĐ
img
Điện trở SHUNT 300A/50mV
344.300 VNĐ
img
Đồng hồ Volt AC 600V
557.700 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA
551.100 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe AC
792.000 VNĐ
img
AC current transducer 4A1S
2.448.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe AC
557.700 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 5VA 60x40
671.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe AC
305.800 VNĐ
img
Bộ phát hiện dòng rò kỹ thuật số KGD-08
1.928.300 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø27 3P4W 3CT
654.500 VNĐ
img
AC voltage transducer KSB
1.530.100 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA 80x12
910.800 VNĐ
img
Bộ phát hiện dòng rò kỹ thuật số KGD-16C
2.325.400 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA 61x41
2.135.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA 3P4W 3CT
1.071.400 VNĐ
img
Biến dòng ZCT Ø62 (dùng cho cáp)
234.300 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 40VA Ø40
298.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 5VA Ø61
2.410.100 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe AC
557.700 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 30/5A CL.1 15VA
413.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 5VA 32x20 3P4W 3CT
713.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 15VA
413.600 VNĐ
img
Đồng hồ Volt AC 600V
293.700 VNĐ
img
Đồng hồ Volt 3 pha AC
1.172.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 32x12
398.200 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe AC
305.800 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1500/5A CL.5P10 15VA Ø100
1.291.400 VNĐ
img
Điện trở SHUNT 100A/50mV
203.500 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P5 1.5VA Ø21.5 3P3W 2CT
624.800 VNĐ
img
Đồng hồ Volt AC 600V
557.700 VNĐ
img
Đồng hồ Volt AC
792.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
567.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe AC
293.700 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø25
171.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 5VA 32x20 3P4W 3CT
713.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.0.5 15VA
1.548.800 VNĐ
img
Đồng hồ Volt AC 600V
367.400 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 5VA Ø25
171.600 VNĐ
img
Đồng hồ Volt AC 600V
305.800 VNĐ
img
Bộ phát hiện dòng rò kỹ thuật số KGD-12
2.050.400 VNĐ
img
Đồng hồ kỹ thuật số đa năng KDX-300
3.298.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 15VA Ø25
171.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 46x25 3P4W 3CT
895.400 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 2500/5A CL.5P10 15VA 130x34
1.659.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA 105x50
2.685.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø32
1.548.800 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 61x41
2.135.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 20/5A CL.1 15VA
413.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 80x12
585.200 VNĐ
img
Đồng hồ Volt AC 600V
305.800 VNĐ
img
Biến dòng ZCT 210x30 (dùng cho busbar)
998.800 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 40VA Ø40
248.600 VNĐ
img
AC voltage transducer 2A1S
1.530.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 5VA Ø61
2.410.100 VNĐ
 
img
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 5VA Ø15
171.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 5VA Ø25
171.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 15VA Ø100
669.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø40
229.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 15VA Ø30
199.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø25
171.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 750/5A CL.1 15VA Ø100
669.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA Ø15
171.600 VNĐ
 
img
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA 32x12
398.200 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 40VA 46x20
398.200 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 15VA 60x40
427.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA 16x7
378.400 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA 60x40
460.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA 46x20
398.200 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 40VA 60x40
460.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 5000/5A CL.1 40VA 180x43
1.377.200 VNĐ
 
img
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 15VA Ø30 3P4W 3CT
757.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA Ø21.5 3P4W 3CT
597.300 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø27 3P4W 3CT
654.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P4W 3CT
551.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 5VA Ø14 3P4W 3CT
551.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 5VA Ø21.5 3P4W 3CT
597.300 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P4W 3CT
551.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.3 5VA Ø14 3P4W 3CT
551.100 VNĐ
 
img
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
567.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.3 5VA 16x7 3P4W 3CT
567.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
567.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 15VA 46x25 3P4W 3CT
895.400 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA 46x25 3P4W 3CT
895.400 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 46x25 3P4W 3CT
895.400 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 5VA 3P4W 3CT
1.205.200 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 5VA 32x20 3P4W 3CT
713.900 VNĐ
 
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1000/5A CL.5P10 5VA Ø100
1.084.600 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø100
1.084.600 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø40
465.300 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 15VA Ø100
1.291.400 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 800/5A CL.5P10 5VA Ø100
1.084.600 VNĐ
 
img
Biến dòng bảo vệ PCT 5000/5A CL.5P10 40VA 180x43
2.141.700 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 5VA 105x50
1.219.900 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 3200/5A CL.5P10 40VA 105x30
1.164.900 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 2.5VA 32x12
619.300 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 2500/5A CL.5P10 15VA 130x34
1.659.900 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 800/5A CL.5P10 5VA 80x12
910.800 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 5VA 80x12
910.800 VNĐ
 
img
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 15VA Ø32
1.548.800 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA Ø61
2.410.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.3 5VA Ø32
1.548.800 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 5VA Ø61
2.410.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 750/5A CL.1 15VA Ø61
2.410.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 5VA Ø32
1.548.800 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 5VA Ø61
2.410.100 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 1000/5A CL.1 15VA Ø61
2.410.100 VNĐ