028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
56.441.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
100.416.800 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-6945 CPC
25.889.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous Ecotrans, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
214.506.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
132.278.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
37.640.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-3079 CPC
30.562.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 400KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
260.832.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 160KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
152.027.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 180KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
198.410.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
696.539.800 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous Ecotrans, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
38.680.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous Ecotrans, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
828.489.200 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
309.120.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 30KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 CPC
83.997.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
31.884.600 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 50KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
48.683.800 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
73.439.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 37.5KVA, 22/0.23kV, QĐ-6945 CPC
41.254.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-6945 CPC
112.047.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
29.387.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 160KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
152.027.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
112.047.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
36.290.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
185.047.500 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous Ecotrans, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
358.331.600 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
56.441.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 800KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
413.624.200 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
978.077.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-3079 SPC
37.591.400 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
24.893.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous Ecotrans, 180KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
168.065.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 160KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
176.229.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 2500KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
1.215.634.200 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
100.416.800 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
46.944.700 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous Ecotrans, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
47.808.200 VNĐ
 
img
Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
37.640.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
46.944.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1000KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
495.300.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
218.458.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1500KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
678.728.600 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
29.387.600 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
55.403.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
132.278.300 VNĐ
 
img
Máy biến áp 1 pha, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-3079 CPC
30.562.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 30KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 CPC
83.997.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 22/0.23kV, QĐ-3079 CPC
48.701.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 180KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 CPC
171.043.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1000KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 CPC
495.300.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 CPC
132.278.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 750KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 CPC
387.742.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 CPC
364.934.900 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
364.934.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 180KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
171.043.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 400KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
307.927.400 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
37.640.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 160KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
152.027.700 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
55.403.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
822.302.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 320KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
263.638.100 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha, 160KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
152.027.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 50KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
105.387.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 2500KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
969.392.600 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
55.403.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 3200KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
1.150.517.500 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
86.699.800 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
29.387.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
132.278.300 VNĐ
 
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
100.416.800 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
36.290.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 560KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
409.382.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 400KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
357.195.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 1250KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
678.500.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 180KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
198.410.300 VNĐ
 
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 50KVA, 22/0.23kV, QĐ-3079 SPC
68.967.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
978.077.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 50KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
122.249.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
253.236.500 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 750KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
449.471.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
153.442.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 100KVA, 22/0.23kV, QĐ-3079 SPC
104.330.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 800KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
479.804.600 VNĐ
 
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
100.416.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 1250KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
678.500.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
978.077.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
56.441.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 1000KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
574.153.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 560KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
409.382.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
423.030.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 180KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
198.410.300 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 1000KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
574.153.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 1600KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
795.725.700 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
45.664.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 50KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
64.168.500 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 2500KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
1.215.634.200 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
56.441.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 75KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
88.045.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
153.442.300 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 400KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
260.832.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
185.047.500 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
309.120.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
24.893.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
73.439.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
696.539.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 800KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
350.363.200 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 75KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
61.978.400 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-6945 CPC
185.047.500 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 75KVA, 22/0.4kV, QĐ-6945 CPC
103.959.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-6945 CPC
696.539.800 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 37.5KVA, 22/0.23kV, QĐ-6945 CPC
41.254.400 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 50KVA, 22/0.23kV, QĐ-6945 CPC
48.683.800 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-6945 CPC
25.889.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 750KVA, 22/0.4kV, QĐ-6945 CPC
328.440.200 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 50KVA, 22/0.4kV, QĐ-6945 CPC
89.269.400 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
185.047.500 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
112.047.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 560KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
298.940.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 180KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
144.884.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
73.439.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
696.539.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 1250KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
495.069.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 1600KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
581.458.900 VNĐ